fotoaktivni-natery | PRAGOTHERM - servis fasád
Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm

Mezinárodní konference o údržbě památek v Indii

Na začátku prosince se v hlavním městě Indie, Dillí, uskutečnila dvoudenní konference pod názvem „EU-Indické partnerství pro údržbu kulturního dědictví“...


Vizionář roku 2018

Naše společnost již podruhé za sebou získala spolu s Technickou univerzitou v Liberci ocenění v soutěži VIZIONÁŘ...


Dotace "Pražský voucher"

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. získala společně s Technickou Univerzitou v Liberci dotaci, tzv. Pražský voucher na inovační projekty...


Další články >>
Pragotherm

194000

Balclean - fotokatalytický nátěr

CO JE TO FOTOKATALÝZA?

JAK FUNGUJE BALCLEAN?


BALCLEAN, který od roku 2016 vyrábí společnost BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. výhradně pro společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. je transparentní nanokompozitní systém se solární fotokatalytickou samočistící funkcí určený zejména k povrchové úpravě zateplených fasád. Tato úprava zabraňuje usazování prachu, porůstání řasami či jinými mikroorganismy, díky čemuž si ošetřená plocha dlouhodobě zachovává svůj původní čistý vzhled. Od obdobných tuzemských i zahraniční přípravků se liší dvěma zásadními inovacemi, které principiálně řeší dva hlavní problémy dosavadních fotokatalytických povrchových úprav.

První inovací je vysoká transparentnost docílená výhradním použitím nanočásticových komponent a zamezením jejich aglomerace, což umožňuje povrchové úpravy barevných podkladů, aniž by došlo k jakékoliv změně odstínu či sytosti barvy.

Druhou zásadní inovací je potlačení tzv. samodestrukčního fotokatalytického efektu, kdy působením fotokatalyzátoru docházelo k degradaci organických komponent nátěrových hmot, což např. u fasádních barev vedlo k jejich „křídování“ a pozvolné ztrátě barevnosti v důsledku rozkladu molekul organických pigmentů.Samočisticí účinky nátěrového systému BALCLEAN jsou založeny na využití heterogenní fotokatalýzy. Jejím působením dochází na povrchu fotokatalyzátoru vystaveného ultrafialovému záření, např. ozařovaných částicích či vrstvách fotoaktivní formy oxidu titaničitého, k postupné oxidativní degradaci organických látek, včetně mikroorganismů. Nakonec se i ty nejsložitější organické molekuly přemění na neškodné jednoduché anorganické sloučeniny, jimiž jsou oxid uhličitý, voda a příslušné minerální kyseliny. Tyto děje jsou podmíněny pohlcováním fotonů v polovodičové elektronové struktuře fotokatalyzátoru, čímž vznikají dvojice oddělených kladných a záporných nábojů. Tyto náboje se zčásti zachytí na povrchu fotokatalyzátoru, kde poté buď přímo oxidují (resp. redukují adsorbované molekuly), nebo se transformují na vysoce reaktivní radikály, které následně atakují organické látky ve svém okolí. Těmito primárními redoxními ději fotogenerovaných nábojů se zahájí složitý sled radikálových reakcí, které za významné účasti molekulárního kyslíku přítomného ve vzduchu postupně přemění přítomné organické sloučeniny až na zmíněné konečné anorganické produkty. Fotokatalyticky upravené povrchy jsou proto působením slunečního svitu průběžně zbavovány organických komponent adsorbovaných ze vzduchu. Jde např. o všudypřítomné zplodiny spalování, které na běžných površích tvoří lepkavý povlak, na němž pevně ulpívají prachové částice, jež povrch špiní. V případě fotokatalytické úpravy k tomu nedochází a povrch zůstává i v exponovaných lokalitách dlouhodobě čistý, a to průběžným odstraňováním usazujících se nečistot a prevencí růstu řas a jiných mikroorganismů.

Vzniku nátěrového systému BALCLEAN a jeho uvedení na trh předcházelo mnoho let vývoje fotokatalytických aplikací, na nichž spolupracovalo několik výzkumných týmů z ústavu Akademie věd České republiky a Technické univerzity v Liberci.

Za účelem potlačení samodestrukčního fotokatalytického efektu jimi byla proto navržena a vyvinuta nová nanokompozitní soustava s fotokatalytickou funkcí, která je patentově chráněna. Tato soustava se skládá z fotokatalyzátoru a pojiva, přičemž fotokatalyzátorem jsou nanočástice fotoaktivní formy oxidu titaničitého a pojivem nanočástice oxidu křemičitého. Jejich výchozí vodné koloidní suspenze jsou v obou případech stabilizovány povrchovým nábojem nanočástic. Vhodnou volbou poměru nanočástic TiO2 a SiO2 dochází po smíchání jejich suspenzí díky rozdílným elektrickým nábojům obou druhů nanočástic ke vzniku nanokompozitních útvarů, v nichž je centrální nanočástice TiO2 obklopena obalem tvořeným nanočásticemi SiO2. Mikroskopicky bylo potvrzeno, že po aplikaci na tuhý povrch zůstávají tyto nanokompozitní útvary zachovány i ve vzniklé vrstvě. Četné fotokatalytické experimenty a testy urychleného stárnutí prokázaly, že povrchové úpravy na bázi optimalizované nanokompozitní soustavy TiO2/SiO2 si zachovávají vysokou fotokatalytickou aktivitu vůči menším molekulám běžných usazených i plynných polutantů (těkavé organické sloučeniny, popř. oxidy dusíku), ale zároveň mají výrazně potlačenou schopnost fotokatalyticky odbourávat velké organické molekuly obsažené v materiálu podkladu (např. pojiva nátěrových hmot).

Současný nátěrový systém BALCLEAN je výsledkem vývoje, který probíhal v letech 2013 až 2016 v rámci grantového projektu „Výzkum   pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách“ Technologické agentury České republiky (TA03010994), na němž úzce spolupracovaly Centrum pro nanotechnologie Technické Univerzity v Liberci, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky a Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky se společností Barvy a Laky Teluria, s. r. o. Nátěrový systém BALCLEAN je dokumentován technickými listy. Jednotlivé komponenty jsou certifikovány jako běžné nátěrové hmoty, jejichž aplikace není spojena s žádnými zdravotními či ekologickými riziky. 
 

Obrázek:

srovnávací testy systému BALCLEAN aplikovaného na fasádní barvu (vlevo), betonovou stěnu (uprostřed) a strukturovanou omítku porostlou řasami (vpravo); fotokatalyticky ošetřené plochy jsou v pravých částech snímků.


Negativní ekologické dopady fotokatalytických povrchových úprav systémem BALCLEAN jsou minimální a pouze hypotetické. Jeho komponenty jsou vodné koloidní suspenze, jejichž složky se po aplikaci a odpaření vody pevně spojí se substrátem a jsou následně ve vodě zcela nerozpustné. Zároveň je však třeba připustit, že v dlouhodobém horizontu deseti a více let podlehnou vrstvy systému BALCLEAN erozi a nakonec přejdou do životního prostředí. Pak se stanou pouze jeho neškodnou součástí, neboť obě minerální složky systému BALCLEAN, tj. oxid křemičitý a oxid titaničitý, se v přírodě běžně vyskytují. Naopak naprosto převažují nepřímé pozitivní ekologické dopady systému BALCLEAN. Současný způsob odstraňování řas a plísní, založený na používání hydrofobních, fungicidních a biocidních přípravků, je krátkodobý a z části problematický. Nátěrový systém BALCLEAN je z hlediska ochrany životního prostředí jednoznačně velmi přínosný.


Nátěrový systém BALCLEAN aplikuje na českém a slovenském trhu výhradně společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728

info@servisfasad.eu

www.servisfasad.eu