Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro marketingové účely

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 480/2004 Sb., antispamový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Tyto Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů si pozorně přečtěte před udělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů! Poskytnutím svých osobních údajů Společnosti pro marketingové účely potvrzujete, že jste se seznámil(a) s obsahem tohoto dokumentu.

Poskytnutím svých osobních údajů společnosti PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., se sídlem Bílenecké nám. 6/4, 184 00 Praha 8, IČ: 60777575, DIČ: CZ 60777575, zapsané v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 116156 (dále jen „Společnost“), pro marketingové účely (například odevzdáním slevového kuponu distribuovaného Společností, účastí v soutěži pořádané Společností či jinak dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů Společnosti pro marketingové účely), dáváte Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, pro účely a za podmínek stanovených níže.

Rozsah shromážděných a zpracovaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a e-mail (dále jen „Údaje“).

Osoby, kterým mohou být Údaje zpřístupněny

Údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti.

V případě, že dojde k prodeji Společnosti nebo její část, anebo k jejímu sloučení či jiné formě převodu na jiný subjekt, je Společnost oprávněna postoupit Údaje tomuto subjektu jako součást transakce. Společnost dále může zpřístupnit část Údajů orgánům veřejné moci, jakož i svým externím odborným poradcům. Společnost je dále oprávněna zpřístupnit Údaje v případech, kdy to přímo vyžadují právní předpisy, anebo v situaci, kdy je takový krok žádoucí pro výkon jejích práv, přijetí opatření ohledně protiprávních aktivit nebo ochranu bezpečnosti jakýchkoli osob.

Společnost může shromažďovat a uchovávat Údaje v různé podobě (např. v písemné, elektronické, ústní či jiné). Ke shromažďování, uchovávání a zpracování Údajů bude docházet v České republice. Společnost má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost Údajů.

Účel shromáždění a zpracování Údajů

Údaje budou použity pro marketingové účely (zejména zasílání newsletteru, informování o akcích Společnosti a jejích nájemců, nabízení zboží a služeb).

Účinnost Souhlasu

Souhlas se uděluje na období 10 let od okamžiku jeho udělení.

Společnost zlikviduje shromážděné Údaje neprodleně poté, co zanikne účel jejich shromáždění a zpracování, ledaže by byla ze zákona povinna či oprávněna uchovat Údaje po delší dobu.

Udělený Souhlas můžete odvolat kdykoli po dobu jeho účinnosti, a to písemně s účinky nastávajícími dnem doručení takového odvolání Společnosti.

Dobrovolnost

Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Prohlašuji, že jsem byl společností poučen o svých právech „subjektu osobních údajů“ dle zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Práva ve vztahu ke správě a zpracování Údajů

Ve vztahu k Údajům shromážděným a zpracovaným Společností či jakoukoli jinou osobou, které Společnost Údaje převede v souladu s právními předpisy a tímto souhlasem, můžete:

požadovat přístup k Vašim Údajům, tzn. požadovat sdělení rozsahu shromážděných Údajů, účelu jejich shromáždění a zpracování, povahy jejich zpracování a specifikace fyzických i právnických osob, kterým mohou být Údaje zpřístupněny či na ně převedeny.

požadovat opravu nepřesností týkajících se jeho/jejích Údajů a

pokud Společnost či jakákoli jiná osoba, které Společnost Údaje převede, zpracovává Vaše Údaje v rozporu s právními předpisy, požadovat a obdržet vysvětlení a nápravu každého nedodržení stanovených podmínek jako blokování, oprava, doplnění či zničení určitých Údajů.Směrnice ke stažení: [ Ochrana-osobnich-udaju.docx ]